درباره‌‌ی نمايش‌هاي تن (رويكردي روان‌كاوانه به بيماري‌هاي روان‌تني)

جويس مك دوگال تلاش مي‌كند تا ما را با خود در سفري به سرزمين تاريكي و سكون همراه سازد جايي كه هنوز به كلمات ره نداده سرزمين آشفتگي و اغتشاش نويسنده نشان مي‌دهد كه وقتي دهان (به سبب دسترسي نداشتن به واژگان) بسته است، بدن به سخن مي‌آيد و حديث درد سر مي‌دهد. او نيز مانند فرويد مي‌كوشد كه به جاي ناديده گرفتن چالش‌ها، به سمت آنها برود و نوري بر آنها بتاباند. سخن از ناشنيده‌ها مي‌راند و ظرفيتي براي ساخت‌دهي به فضاي روان ايجاد مي‌كند. نمايش‌هاي تن يكي از درخشان‌ترين آثار در زمينه فهم بيماري‌‌هايي كه از نظر نويسنده واكنشي است به دسترسي نداشتن كلمات.

آخرین محصولات مشاهده شده