درباره‌‌ی نظريه‌هاي ايدئولوژي (قدرت بيگانگي و انقياد)

كتاب حاضر برسي نظريه‌هاي ايدئولوژي در مقابل ساير بديل‌ها براي فهم ايدئولوژي است. وظيفه‌ي نظريه‌‌ي ايدئولوژي گسترش ابزارهاي تحليلي است كه امكان فهم وارونگي‌ها، جابه‌جايي‌ها و برساخت‌هاي خصمانه‌ي ايدئولوژيك را فراهم مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده