درباره‌‌ی موضوع مرگ و زندگي

زمان نگارش جملات پاياني اين کتاب مصادف است با آغاز پاندمي کشنده‌ي سده‌‌ي بيست و يکم که دنيا را بيش از هر زماني با اضطراب از دست دادن و اضطراب مرگ روياروي کرد. کتاب اما به مرور زندگي و رويارويي با فرآيند مرگ در زوج عاشق مشهور و توانايي مي‌پردازد که کوشيده‌اند آگاهانه زندگي را به تمامي زندگي کنند. لحظه‌اي فرامي‌رسد که هردو درمي‌يابند يکي قرار است به حکم طبيعت برود و آن ديگري بماند و در سوگ بنشيند. و از اين لحظه کتاب موضوع مرگ و زندگي زاده مي‌شود. دو نويسنده تصميم مي‌گيرند آنچه قرار است در اين فرآيند از سر بگذرانند را با صداقت تمام به تصوير بکشند و به اين ترتيب اروين يالوم ـ روانپزشک، روان‌درمانگر اگزيستانسيال و نويسنده‌ي برجسته ـ و مريلين يالوم ـ مورخ، نويسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه ـ با تکيه بر دانش و چيره‌دستي‌شان در نوشتن، چنان ما را با خود همراه مي‌کنند که نه‌تنها خود را کنار آن‌ها و در خانه‌شان حس مي‌کنيم که تا پنهان‌ترين پستوهاي ذهن خلاقشان راه مي‌بريم و با ژرف‌ترين ترس‌ها، حسرت‌ها و آرزوهاي بشري چشم در چشم مي‌شويم. کتاب بيش از هرچيز راز چگونه زيستن را با ما در ميان مي‌گذارد و اين شايد همان چيزي است که هم‌اکنون که زندگي بيش از هر زمان ديگري شکننده و آسيب‌پذير مي‌نمايد و مرگ بيش از هر زمان ديگري قد برافراشته و خود مي‌نماياند، سخت به آن نيازمنديم.

آخرین محصولات مشاهده شده