درباره‌‌ی 5 كنسرتو ويولن (موتسارت)

كنسرتوي شماره‌ي يك در «سي‌بمل ماژور» در سال 1773 يا 1775 توسط موتسارت نوشته شد. البته تاريخ خلق اين اثر با شك و ترديد‌هايي روبهرو است و به نظر مي‌رسد كه موتسارت اين اثر را مانهند چهار كنسرتوي ديگرش در 19 سالگي (1775) نوشته هرچند كه آناليز دست‌نوشته‌هاي باقي مانده از او نشان مي‌دهد كه اين كنسرتو در سال 1773 به اتمام رسيده است.

آخرین محصولات مشاهده شده