درباره‌‌ی من لئوناردو داوينچي هستم (آدم‌هاي معمولي دنيا را تغيير مي‌دهند)

من لئونارد. داوينچي هستم و باور دارم که ايده هاي جديد زيبا هستند.

آخرین محصولات مشاهده شده