درباره‌‌ی ماني و مانويت (7 گفتار در تاثيرپذيري و تاثيرگذاري‌هاي كيش ماني)

در اين جستار به بررسي پيوند ميان سنت حماسي کهن ايراني و کتاب غولان ماني پرداخته‌ام. روايت حماسي - اسطوره‌اي و داستان‌هاي پرآوازه گذشته درباره سرچشمه جهان و انسان، تا اندازه‌اي در اسطوره ماني و مبلغان مانوي گنجانده شده و با سنت‌هاي اسطوره‌اي و در پيوند با کتاب مقدس درباره غولان و طوفان برآميخته است. ماني اسطوره‌هاي ايراني را دگرگون کرده است تا با روايت خويش از پيدايش گيتي هم آهنگي يابد. همه قطعه‌هاي ادبي بازمانده از ماني که دربردارنده اشاره‌هايي به شنت حماسي ايران است، براي آساني کار در اين جا گرد آمده است.

آخرین محصولات مشاهده شده