درباره‌‌ی بازي فكري كار اوت (راني پارك) Car Out

در يک نمايشگاه اتومبيل، ماشين زرد رنگ توسط يک خريدار انتخاب شده و ما بايد آن را از ميان ماشين هاي ديگر به بيرون هدايت کنيد. اين کار بايد با جلو و عقب کردن ماشين هاي ديگر با ترتيب مناسب و حساب شده انجام شود. اين بازي حاوي معماهاي متعدد از مرحله ساده تا پيشرفته مي باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده