درباره‌‌ی بازي فكري كاركاسون

در بازي كاركاسون بازيکنان کاشي هاي مختلفي که هر کدام قطعه اي از يک سرزمين پادشاهي است را به صورت تصادفي برداشته و در کنار هم در وسط زمين بازي قرار مي دهند. کاشي هايي که برداشته مي شوند، شامل تکه اي از يک شهر، يک جاده، کليسا، زمين کشاورزي و يا ترکيبي از آن ها ميباشند. آن ها به پشت در قسمتي از زمين بازي قرار داده مي شوند. هر بازيکن در نوبت خود يکي از کاشي ها را به صورت اتفاقي برداشته و با توجه به شکلي که روي آن نقش بسته است، در کنار کاشي هاي بازي شده قرار مي دهد. شهر ها، جاده ها، زمينهاي کشاورزي و غيره بايد به هم متصل شوند. هيچ کدام از کاشي ها به غير هم شکلش متصل نمي شود. شما تعدادي آدمک با نام " ميپل meeple " با رنگي خاص در اختيار داريد که پس از آنکه يک کاشي را در محل خودش قرار داديد، آن را روي کاشي مذکور قرار خواهيد داد. اگر آدمک روي بخش داخل شهر قرار گيرد، نقش يک شواليه را براي تصاحب امتياز آن شهر بازي مي کند. همينطور اگر روي قسمت جاده قرار گيرد، در نقش يک راهبان، در کليسا نقش يک کشيش و به عنوان کشاورز در زمينهاي کشاورزي به شما در کسب امتيازات مختلف کمک مي کنند. اما بايد توجه داشته باشيد که تعداد آن ها محدود و محل انجام کار، بسيار متنوع و زياد است. پس بايد مديريت خيلي خوبي روي آن ها داشته باشيد تا بيشترين امتياز از آن شما باشد. در طول بازي کارکاسونه ، بازيکنان بايد با هم در رقابتي تنگاتنگ در بدست آوردن کامل يک شهر، جاده و ديگر اماکن بازي جدال کنند. يک شهر زماني تکميل شده به حساب مي آيد که ديوارهاي آن به طور کامل کشيده شده باشند و هيچ جاي خالي در آن ديده نشود. آنگاه بازيکني که بيشترين شواليه را در آنجا دارد صاحب تمام امتيازات آن شهر است. پس بايد قبل از اينکه رقيبانتان شما را از شهري که در حال ساختش هستيد بيرون کنند، به فکر چاره باشيد. کارکاسون يک بازي استراتژيک است که علاوه بر دخالت کمي عنصر شانس در بازي، به تفکرات انتزاعي شما احتياج دارد. بازي تا اتمام کليه کاشي هاي بازي نشده و يا اتمام امکان حرکات قانوني بازي ادامه خواهد داشت و در نهايت بازيکني که بيشترين امتياز را دارد برنده خواهد بود. مي توانيد با اين بازي در کنار دوستان و اعضاي خانواده لحظات مفرحي داشته باشيد. کارکاسون شهري معروف در فرانسه است که به ساختن برج و باروهاي با ابهت در قرون وسطا معروف است.

آخرین محصولات مشاهده شده