درباره‌‌ی فرهنگ‌نامه داستان‌هاي متون فارسي 3

فرهنگ‌نامه داستان‌هاي متون فارسي، بازتابنده ادبيات داستاني غني فارسي و بزرگ‌ترين فرهنگ‌نامه در نوع خود است، چون: در بردارنده بيش از 24000 مدخل داستاني كوتاه و بلند فارسي از هزار سال نظم و نثر فارسي است، شامل خلاصه تمامي داستان‌هاي كلاسيك فارسي و اصطلاحات داستاني آن، در شش جلد، به انظمام مجلد هفتم كه حاوي نمايه اشخاص داستاني، بن‌مايه‌ها، مضامين، مكان‌ها، آداب و رسوم. آيين‌ها، باورها، اشيا، خوراك و پوشاك و نظاير آن است.

آخرین محصولات مشاهده شده