درباره‌‌ی فرانكلين درخت مي‌كارد

روز زمين پاک است و اقاي هيرون به همه نهال اهدا مي‌کند. اما فرانکلين نهال نمي‌خواهد بلکه يک درخت بزرگ مي‌خواهد تا بتواند ميان شاخه‌هايش بازي کند. در راه برگشت به خانه، فرانکلين نهالش را گم مي‌کند. تمام دوستانش نهال‌هايشان را کاشته‌اند و فرانکلين نگران نهال خودش است. آيا فرانکلين مي‌تواند نهالش را پيدا کند و آن را بکارد و از آن مراقبت کند؟

آخرین محصولات مشاهده شده