درباره‌‌ی فرار كن

تصور کنيد شما دخترتان را گم کرده ايد. او به مواد مخدر معتاد شده است و با يک دوست پسر بد دهن در ارتباط است. و او به صراحت گفته است که نمي‌خواهد پيدا شود. سپس، به طور تصادفي، او را در حال نواختن گيتار در Central Park مي‌بينيد. اما او همان دختري نيست که شما به ياد داشته‌ايد. اين زن زندگي پر مخاطره‌اي را سپري مي‌کند، ترسيده و به وضوح در مضيقه است. بدون معطلي به او نزديک مي شويد، التماس مي‌کنيد که به خانه بيايد. اما او پا مي گذارد به فرار... و شما کاري را انجام مي‌دهيد که والدين مي‌توانند انجام دهند: به دنبال او در دنيايي تاريک و خطرناک که هيچ وقت نمي‌دانستيد وجود داشته است قدم مي‌گذاريد. قبل از اينکه بدانيد، خانواده و زندگي شما درگير شده است و براي محافظت از دخترتان در برابر شرارت آن جهان، بايد با آنها روبرو شويد.

آخرین محصولات مشاهده شده