درباره‌‌ی شكارچي كوسه‌ي كر

کتاب حاضر دربردارندة داستاني فارسي، با موضوع ماهيگيران است و براي گروه سنّي (د) و (ه) تدوين شده است. در خلاصة داستان آمده: «اسماعيل» نوجواني است که به همراه خانواده، در شهري نزديک دريا زندگي مي‌کند. پدر و پدربزرگش ناخدا هستند و برادرش گاهي به کمک آن‌ها مي‌رود. چند سال خانوادة او صيدي کافي نداشتند. روزي که اسماعيل به همراه پدر و پدربزرگ براي صيد مي‌رود، پدر با ديدن کوسة بزرگي، بدون تجهيزات قصد صيد آن را مي‌کند. اين ماجرا باعث مرگ پدر و پدربزرگ شده و اسماعيل را تشنة انتقام کوسة کر مي‌کند.

آخرین محصولات مشاهده شده