درباره‌‌ی سيماي فكري ماكس‌ وبر

آثار مارکس وبر و کارل مارکس همچنان محور تحقيقات و بحث‌هاي موافق و مخالف بسياري است. هرچند در مورد ساير انديشمندان و ايسم‌هاي مختلفي که در تاريخ انديشه اجتماعي معاصر مطرح‌اند نيز بررسي‌هاي بي‌وقفه‌اي صورت مي‌گيرد.

آخرین محصولات مشاهده شده