درباره‌‌ی سلفژ موسيقي ايراني

كتاب حاضر يكي از اولين منابع سلفژ ايراني است. تأليف چنين كتابي براي هنر‌جوياني كه قصد تمرين در شيوه‌ي سلفژ ايراني را دارند كمك شاياني خواهد بود. قطعا اين كتاب، كه جز اولين‌هاست، كمبود‌هايي خواهد داشت كه در بوته زمان، تجربه، آزمون و خطا اين نواقص برطرف خواهد شد.

آخرین محصولات مشاهده شده