درباره‌‌ی سلفژ سطح مقدماتي

اين کتاب درسي مطابق با ضوابط برنامه‌ي سلفژ براي مدارس موسيقي تهيه شده است و مجموعه‌اي است شامل تمرينات کتبي و شفاهي، نمونه‌هايي براي خواندن،ترانه‌هاي کودکان و اطلاعات نظري. کتاب حاضر جزو يک سلسله کتاب‌هاي درسي سلفژ براي مدارس موسيقي کودکان (از مقدماتي تا کلاس هفتم) است. اين کتاب به هنرآموزان، معلمان، والدين و همچنين همه‌ي کساني که مي‌خواهند سواد موسيقي بياموزند، توصيه مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده