درباره‌‌ی سرزمين پدري (داستان‌هاي شاهنامه 55)

هر كشور و سرزميني به شكلي خود را به جهان معرفي مي‌كند. ايران نيز از گذشته‌هاي دور تا اكنون خود را با شاهنامه معرفي كرده است؛‌ چرا كه شاهنامه يكي از بزرگ‌ترين حماسه‌هاي جهاني است و ما ايرانيان نيز در عرصه‌ي زبان پارسي و فرهنگ ايراني وامدار تلاش بي دريغ فردوسي، حماسه سراي بزرگ ايران و جهان هستيم.

آخرین محصولات مشاهده شده