درباره‌‌ی سان تزو و ماكياولي (اصول موفقيت و رهبري براي دنياي مدرن بر مبناي 2 كتاب هنر رزم و شهريار)

هبري کار آساني نيست. اما شما رهبران واقعي زندگي خود هستيد. هيچ‌کس نمي‌تواند به اندازة شما به صلاحتان عمل کند، از اهدافتان پاسداري کند و نگران موفقيت شما باشد. زماني که مسئوليت و مالکيت زندگي خود را پذيرفتيد، مي‌توانيد از تمام روش‌هاي شگفت‌انگيزي بهره ببريد که سان تزو و ماکياولي براي ما به ارث گذاشته‌اند. در دنياي مدرن، کليد رسيدن به کاميابي، از منظر اين دو نفر چيست؟ سان تزو از شما مي‌خواهد تهور، نظم و ترتيب و فروتني را در پيش بگيريد درحالي‌که ماکياولي از تمايل به درهم‌شکستن دشمنان و اخذ تصميمات غيراخلاقي براي رسيدن به موفقيت سخن مي‌گويد. هدف اين کتاب، تبيين اصول موفقيت و رهبري در زندگي مدرن بر مبناي انديشه‌هاي اين دو متفکر است.

آخرین محصولات مشاهده شده