درباره‌‌ی زود باش الفي اتكينز

اين الفي اتكينز است. او 4 سال دارد. او قرار است زود حاضر شود تا به مهد كودك برود. بابا از آشپزخانه صدا مي‌كند: «الفي آماده شدي؟» الفي در حالي كه دستش را از داخل آستين در مي‌آورد مي‌گويد: «فقط بايد پليورم رو بپوشم.»...

آخرین محصولات مشاهده شده