درباره‌‌ی زندگي خود را 80/20 كنيد

نويسنده با تكيه بر اصل معروف پارتو كه در قرن نوزدهم مطرح شده مي‌گويد همه‌ي ورودي‌ها و خروجي‌هاي كارهاي ما تحت تاثير قانون جهني 80/20 قرار دارد و براي مثال 80 درصد منابع كشورها در اختيار 20 درصد جمعيت قرار دارد 20 درصد پرسنل شركت‌ها 80 درصد كارها را به دوش مي‌كشند و يا 80 درصد سود بنگاه‌هاي اقتصادي حاصل فروش به 20 درصد مشتريان است. او در اين كتاب مي‌كوشد به ما بياموزد با به كارگيري اين قانون در همه‌ي شئون زندگگي شخصي و اجتماعي و حرفه‌اي خود به سطح بالاتري از آسايش و بهره‌وري برسيم.

آخرین محصولات مشاهده شده