درباره‌‌ی زماني كه تن نه مي‌گويد (بهاي فشار رواني پنهان يا كندوكاو پيوند فشار رواني بيماري)

آيا کسي مي‌تواند از تنهايي بميرد؟ آيا پيوندي ميان توانايي بيان عواطف و بيماري‌هاي مزمن وجود دارد؟ آيا چيزي به نام «شخصيت سرطاني وجود دارد؟ اين‌ها از جمله پرسش‌هايي است که زماني که تن نه مي‌گويد با سود جستن از پژوهش‌هاي علمي درباره پيوند دو سويه تن و ذهن پاسخ مي‌دهد و از اين راه نقش تعيين کننده‌اي را که فشار رواني و ساختار عاطفي ما در بيماري‌هاي رايج مانند آرتريت، سرطان، ديابت، بيماري‌هاي قلبي، التهاب روده (گليت)، ام اس و آلزايمر بازي مي‌کنند، از راه ارائه تاريخچه زندگي بيماران روشنگري مي‌کند و در پايان اصول کارسازي براي شفايافتن از بيماري و جلوگيري از بروز بيماري به دليل فشارهاي رواني و عاطفي پنهان در اختيار مي گذارد.

آخرین محصولات مشاهده شده