درباره‌‌ی روباه (خودم مي‌خوانم 9)

هدف از انتشار مجموعه كتاب‌هاي خودم مي‌خوانم ترويج كتاب‌خواني، افزايش لذت خواندن و ايجاد عادت به مطالعه در كودكان است. نوسوادان كلاس اول، به تدريج كه خواندن را مي‌آموزند و با شكل حروف و صداها و كلمه‌ها آشنا مي‌شوند، خواهند توانست نوشته‌هاي ساده غير درسي را هم بدون كمك گرفتن از ديگران بخوانند. در همه جاي دنيا، ترويج خواندن، ايجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروريات تعليم و تربيت در دوره آموزشي ابتدايي است. كودك، تنها با كسب مهارت كافي در خواندن است كه از مطالعه لذت خواهد برد.

آخرین محصولات مشاهده شده