درباره‌‌ی رهبران آخر غذا مي‌خورند (ميني‌بوک)

كتاب رهبران آخر غذا مي‌‌خورند، اثري پرفروش نوشته سايمون سينك است كه اولين بار در سال 2014 منشر شد. سينك در طول تجارب كاري خود بال موسسات مختلفي در سراسر جهان، به اين نكته پي برد كه برخي گروه‌ها به قدري به هم اعتماد دارند كه حتي حاظرند جان‌شان را نيز براي منفعت ساير اعضاي گروه به خطر بي‌اندازند. از طرف ديگر، تيم‌هايي وجود دارند كه صرف نظرازحقوق و مزايا ، محكوم به درگيري ، تفرقه و شكست هستند، اما دليل اين تفاوت چيست؟ سينك جواب اين سوال را در حين گفت و گويي با يكي از ژنرال‌هاي نيروي دريايي به دست آورد. او به سينك گفت «افسران، آخر سر غذا مي‌خورند .» سينك مي‌ديد كه كم رتبه‌ترين سربازان ابتدا غذا مي‌خورند و ارشد‌ترين آن‌ها در آخر صف مي‌ايستادند. اين موضوع را مي‌توان به‌تمامي جنبه‌هاي زندگي تعميم داد: رهبران بزرگ، راحتي و حتي بقاي خود را فداي منافع زير دستان خود خواهند كرد.

آخرین محصولات مشاهده شده