درباره‌‌ی رستم و سهراب (داستان‌هاي شاهنامه 47)

هر كشور و سرزميني به شكلي خود را به جهان معرفي مي‌كند. ايران نيز از گذشته‌هاي دور تا كنون خود را با شاهنامه معرفي كرده است. چرا كه شاهنامه يكي از بزرگ‌ترين حماسه‌هاي جهان است و ما ايرانيان نيز در عرصه زبان پارسي و فرهنگ ايراني وامدار تلاش بي‌دريغ فردوسي، حماسه‌سراي بزرگ ايران و جهان هستيم.

آخرین محصولات مشاهده شده