درباره‌‌ی دگرديسي (نمايش‌نامه)

.... و ما همين‌جوري ادامه داديم تا رسيديم به جنگ باهم! ما اولين صاحبان مزرعه‌هاي گندم بوديم و از اون‌جايي كه ما اين مزرعه‌ها رو با خون و عرق جبين ساخته بوديم طبيعيه كه حاضر بوديم براي نگه داشتنش بجنگيم، بكشيم و كشته بشيم!

آخرین محصولات مشاهده شده