درباره‌‌ی دموكراسي در ايران (تلاش براي آزادي مدني در گستره تاريخ)

امروزه ايرانيان تلاش مي‌كنند اعمال قدرت دولت را مهار كنند و ميان مطالبات دموكراتيك خود و دولت‌سازي توازن برقرار كنند تا به دولت ماندگاري دست يابند كه هم بتواند توسعه را دنبال كند و هم در كنار امنيت و نظم از حقوق فردي و قانون‌مداري حمايت نمايد. موضوع اصلي كتاب حاضر برسي همين مسئله است، اين‌كه ايرانيان چگونه به اين مقطع حساس رسيدند و پيش از اين چه عواملي آن‌ها را از ايجاد موازنه باز مي‌داشت.

آخرین محصولات مشاهده شده