درباره‌‌ی دكمه‌هاي نقره‌اي

ساعت 9:59 صبح روز پنجشنبه، جودي يک اردک کشيد. روي چکمه ها دکمه‌هاي نقره‌اي گذاشت: يک... دو... آخرين دکمه را که مي‌خواست بکشد، خودکارش روي هوا درنگ کرد. درست در همين لحظه، برادر کوچکش، جاناتان، آرام از جايش پاشد و اولين قدمش را برداشت...

آخرین محصولات مشاهده شده