درباره‌‌ی در باب نام

اين کتاب شامل سه مقاله از ژاک دريدا فيلسوف و نظريه‌پرداز مهم فرانسوي درباره مسائل اخلاقي، سياسي و زبان‌شناختي است که با عمل «نامگذاري کردن» مطرح مي‌شود. مقاله اول، تاملي در‌باب مسئله جوابگو بودن، حس وظيفه و الزام براي مسئول بودن و حتي امكان پاسخگو نبودن كه در ارتباط با اخلاقيات و سياست‌هاي مسئوليت‌پذيري است. مقاله دوم، مسئله و دشواري امر نام‌گذاري و امر غير يا ديگر بودن را كه الاهيات تنزيهي مطرح مي‌كند در نظر مي‌گيرد. مقاله اخر، مسئله فضا را برسي مي‌كند كه در يوناني به آن خورا مي‌گويند و دريدا آن را از تيمائوس افلاطون وام مي‌گيرد. خورا تمام مقولات از نام‌گذاري گرفته تا جنسيت را بر هم مي‌ريزد و نگرشي تازه به ما ارائه مي‌دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده