درباره‌‌ی دايره‌المعارف زبان زنان و مردان ( راهنمايي براي مردان درمانده و درك ساده‌تر مردان)

نويسنده در اين کتاب نوشته است که زنان و مردان مي‌تواند با به کارگيري توصيه هايي،حرف يکديگر را بهتر درک کنند و به درک متقابل برسند و سوء تفاهم‌هاي ناشي از تفاوت‌هايشان را به حداقل برسانند.همواره سوتفاهم‌هايي بين زنان و مردان به وجود مي‌آيد.

آخرین محصولات مشاهده شده