درباره‌‌ی خرقه صحبت (شرح مقالات شمس با رويكرد هرمنوتيكي چرخشت فهمندگي)

كتاب حاضر دربرگيرنده دو بخش زير است: بخش «الف» آفتابي ز مشرق‌ها برون: در اين بخش ابتدا در قالب ماتيكان (فصل)‌هاي چهارگانه، سخناني درباره چندوچون ديدگاه‌هاي شمس، ماهيت و ساختار مقالات، راز ننوشتن او و چگونگي انتقال معاني به مولانا در قالب پرسش و پاسخ شرخ داده مي‌شود. بخش «ب» تاروپودهاي قبايي از آتش: نگارنده شرح كامل متن مقالات موجود را ناممكن و بيهوده مي‌داند لذا در اين بخش، چرخشت فهمندگي براي فهم چهل قطعه (منتك) برگزيده از مقالات (ابرمتن) به كا گرفته شده‌اند.

آخرین محصولات مشاهده شده