درباره‌‌ی خرس كوچولو مي‌گويد ممنون (بچه باهوش 9)

مامان خرسه وسايلي را كه خرس كوچولو لازم دارد به او مي‌دهد و خرس كوچولو هر بار مي‌گويد ممنون در اين كتاب كودك با كاربرد و ارزش استفاده از كلمات تشكر آشنا مي‌شود. او متوجه مي‌شود كه اين كلمات محترمانه و همچنين مهرآميز هستند.

آخرین محصولات مشاهده شده