درباره‌‌ی جهان جغرافيا (دانشنامه مدرسه)

اين مجلد از سري مجلدات جامع ?? جلدي گنج دانش يک فرهنگ کاملاً مصور و حاوي اطلاعات مفيدي درزمينه علم جغرافيا است که چيدمان مطالب به‌صورت فصلي-الفبايي است. مداخل هر فصل جهت سهولت فرآيند تحقيق و جستجو به‌صورت الفبايي مرتب‌شده‌ است. هر مدخل تنها يک صفحه را به خود اختصاص داده که اين ويژگي، انسجام فکري خواننده را در پي خواهد داشت. تأليف و گردآوري مطالب اين دانشنامه با تأکيد بر جغرافياي ايران بوده، به‌عبارت‌ديگر مطالب کتاب بومي‌سازي شده‌، به‌طوري‌که مداخل مربوط به کشور ايران حجم زيادي از مطالب کتاب را به خود اختصاص داده است.

آخرین محصولات مشاهده شده