درباره‌‌ی جغرافياي تاريخي ايران در دوران اسلامي (بر مبناي متون جغرافي‌دانان مسلمان)

کتاب شوراتس شامل بخش‌هاي فارس، کرمان، خوزستان، جبال و آذربايجان است. بخش اول فارس، جغرافياي طبيعي، کوه‌ها، رودها درياچه‌ها، و تقسيم‌بندي منطقه‌اي ناحيه فارس و نيز شهرها و بخش‌هاي مختلف اين ناحيه را شامل مي‌شود. علاوه بر آن خصوصيات مردم فارس، منابع طبيعي و صنايع دستي و وضعيت راه‌ها و چگونگي ارتباط ناحيه فارس و اوضاع مالياتي منطقه را شرح مي‌دهد. بخش دوم کرمان، علاوه بر شرح اوضاع طبيعي ناحيه، به شهرها، چگونگي وضع اقتامتگاه‌ها، پراکندگي جمعيت ناحيه و راه‌هاي اراتباطي و شيوه دادوستد مي‌پردازد. بخش سوم خوزستان، به چگونگي مرزها و وضعيت منايع زميني و آبي مي‌پردازد. بخش چهارم و قسمت‌هاي پنجم و ششم يعني جبال، ناحيه مهم و گسترده‌اي از حلوان تا شرق ايران را فرامي‌گيرد. ناحيه جبال از کوهپايه‌هاي زاگرس در شمال غرب ايران شروع مي‌شود و هماهنگ با سلسله کوه‌هاي زاگرس به جانب نواحي مرکزي و جنوب شرقي ايران پيش مي‌رود. بخش آخر کتاب آذربايجان، شامل مرزها و آب‌وهواي آن است، ضمن آنکه ولايات و شهرهاي مهم آذربايجان و خصوصيات هريک از نواحي مورد توجه است. اصل کتاب شوراتس به دليل مرگ شوارتس فاقد بخش خراسان و به‌ويژه نواحي شرقي، همچنين بخشي از پاروقي‌هاي ناحيه آذربايجان است. مترجمان به دلايل علمي و با اتکا به منابع اصلي مورد توجه مولف، نواحي و شهرهاي خراسان و ماورالنهر را هم براساس متون جغرافي‌دانان مسلمان و با توجه به کتاب قديمي جغرافيايي مانند «حدودالعالم» که پس از مرگ شوارتس، کشف و مورد تحقيق قرار گرفته، به اتمام رسانده و به کتاب اضافه کرده‌اند.

آخرین محصولات مشاهده شده