درباره‌‌ی جزيره گنج (متن كوتاه شده)

چون چشم از خواب گشودم ديدم روز روشن است و قايق را امواج آب به انتهاي جنوب غربي جزيره گنج كشانيده است. آفتاب برآمده بود ليكن هنوز در پس توده سترگ تپه دوربين دريايي، كه در اين طرف تقريبا به طور قائم به روي دريا پايين آمده بود، قرار داشت.

آخرین محصولات مشاهده شده