درباره‌‌ی جزيره درختان گمشده

دو نوجوان، يک پسر مسيحي و يک دختر مسلمان، در ميکده‌اي داخل جزيره‌اي که وطن مي‌نامند با هم ملاقات مي‌کنند، کوستاس و دفنه در سايه‌ي عشقشان رشد مي‌کنند و بزرگ مي‌شوند، در خت انجيري از شکافي در سقف اين ميکده سربرافراشته است که شاهد ملاقات‌هاي مخفيانه و سرخوشانه‌ي آن‌ها است. وقتي جنگ آغاز مي‌شود و پايتخت به خاکسر و آوار بدل مي‌شود، اين دو دل داده ناپديد مي‌شوند و درخت همان‌جا باقي مي‌ماند. سال ها بعد، کوستاس به دنبال عشق گمشده‌اش به جزيره باز مي‌گردد... «جزيره درختان گمشده» داستاني است تکان دهنده و شاعرانه درباره‌ي عشق، جدايي، تعالي، تاريخ و طبيعت، برخي معتقدند اين بهترين اثري است که اليف شافاک تاکنون نوشته است.

آخرین محصولات مشاهده شده