درباره‌‌ی تو بي‌نظيري

اين داستان سرگذشت كودك درون هر كدام از ماست، تا باور كنيم كسي وجود دارد كه بدون توجه به ظاهر، دارايي‌ها يا مهارت‌هايمان به ما عشق مي‌ورزد تا با اطمينان به عشق او ارزش وجودي خود را فراموش نكنيم، به قضاوت‌هاي ديگران اهميت ندهيم و در مسير او حركت كنيم. دنيا به ما مي‌گويد: «تو ارزشمند هستي فقط اگر باهوش باشي، زيبا باشي، يا مهارت‌هاي مختلف داشته باشي» اما خدا به ما مي‌گويد: «تو بي‌نظير هستي فقط به اين خاطر كه بنده من هستي و تلاش مي‌كني در مسير من حركت كني»

آخرین محصولات مشاهده شده