درباره‌‌ی تفكر نامتناهي (حقيقت و بازگشت به فلسفه)

تفكر نامتناهي مجموعه‌اي از جستارهاي آلن بديو را گرد هم آورده است. ويراستارانِ مجموعه اين جستارها را به گونه‌اي انتخاب و مرتب كرده‌اند كه طيف علايق بديو را بازنمايند. دو مقاله‌ي اول كتاب اين دعوي بديو را به خواننده عرضه مي‌كنند كه زمانه‌ي ما نيازمند نوسازي فلسفه و نيازمند مقوله‌ي حقيقت است. فصل‌هاي بعدي نمايانگر مداخله‌هاي او در چهار حوزه‌ي روان‌كاوي، سياست، هنر و سينما است. عنوان فرعي كتاب يادآور ژست بنيادي تفكر بديو است ــ اين «بازگشت به فلسفه» در تقابل با جريان‌هاي مسلط در فلسفه‌ي معاصر مطرح مي‌شود كه در كار بديو در قالب سه گرايش اصلي تحليل شده‌اند: فلسفه‌ي هرمنوتيكيِ هايدگر و گادامر؛ مكتب تحليليِ ويتگنشتاين و كارنَپ؛ و پست‌مدرنيسمِ دريدا و ليوتار. جاستين كلمنس و اليور فلتهَم، ويراستارانِ مجموعه، جستار پرمغزي را به عنوان مقدمه بر مجموعه افزوده‌اند كه درآمدي است بسيار دستياب براي آشنايي با مقدمات تفكر بديو، آن‌گونه كه در شاهكار او، وجود و رخداد، مطرح شده‌اند.

آخرین محصولات مشاهده شده