درباره‌‌ی بيا كاغذ ببريم 2

كتاب‌هاي كار گام اول. كودكان مهارت‌هايشان را در تسلط بر حركات ظريف و كاربرد مداد با رنگ كردن، تا كردن، چسباندن و بريدن كاغذ افزايش خواهند داد. اين مهارت‌ها پايه‌هاي آموزش‌هاي آينده آن‌ها به شمار مي‌آيند. كتاب‌هاي كار گام اول به طور ويژه براي كودكاني طراحي شده‌اند كه تسلط كافي بر استفاده از مداد ندارند.

آخرین محصولات مشاهده شده