درباره‌‌ی بهانه‌‌هايي براي زنده ماندن

سرانجام يك روز شادي‌اي را تجربه خواهي كرد كه با اين درد برابري مي‌كند. به چهره‌نوزادي كه در آغوشت به خواب رفته، زل مي‌زني دوست‌هاي خوبي پيدا مي‌كني. غذاهاي خوشمزه‌اي مي‌خوري كه هرگز مزه‌شان را نچشيده‌اي. از روي بلندي به منظره‌ي زير پايت نگاه مي‌كني بدون اينكه از افتادن و مردن بترسي.

آخرین محصولات مشاهده شده