درباره‌‌ی برابري و جانب‌داري

تامس نيگل مسأله? اصلي سياست را اين‌گونه بيان مي‌کند: درحالي‌که منافع و ارزش‌ها ما را به‌تعارض با يکديگر مي‌کشانند، چگونه مي‌توانيم در جهاني مشترک زندگي کنيم؟ او در اين کتاب، دو نوع سياست‌ورزي را مطرح مي‌کند: اولي، سياست برابري‌طلبانه و ديگرگزينانه است که معطوف به کاهش درد و رنج انسان‌هاست. مدافعان چنين سياستي ميان ارزش‌هاي گوناگون (تصورات مختلف از زندگي خوب) بي‌طرف هستند. دومي، سياست جانبدارانه و خودخواهانه است که معطوف به افزايش قدرت براي تأمين منافع شخصي يا گروهي است. مدافعان چنين سياستي از ارزش‌هاي شخصي و گروهي خود بدون ملاحظه? ديگران دفاع مي‌کنند. نيگل مي‌گويد راه‌حل اول ـــ يعني برابري ـــ راه‌حلي آرماني است که غالباً در عالم سياست غايب اما هميشه اخلاقي بوده است. راه‌حل دوم ـــ يعني جانبداري ـــ راه‌حلي واقع‌انگارانه است که هميشه در عالم سياست حاکم است اما هميشه هم غيراخلاقي بوده است. با اين وصف، دغدغه? اصلي نيگل اين است که آيا مي‌توان جانبداري معقول را که غيراخلاقي نباشد با برابري‌طلبي معقول که ناکجاآبادگرايانه نباشد، جمع کرد؟ به باور منتقدان برابري و جانبداري يکي از عميق‌ترين و مهم‌ترين کتاب‌هايي است که تا کنون در زمينه? نظريه‌هاي سياسي منتشر شده است

آخرین محصولات مشاهده شده