درباره‌‌ی بازي فكري شي كو كو

مردم ژاپن سالي بد يمن و پر از مصيبت داشته‌اند پس براي درمان و دفع بلا به سمت معبد ياکوجي راه مي‌افتند. زائران در حين خواندن سرود مقدس بر روي هر پله سکه‌اي مي‌گذارند تا موجب شفا و بلاگرداني شود. شي‌کوکو (SHIKOKU)يک بازي گروهي است که در آن بازيکنان در نقش زائراني ظاهر مي‌‌شوند که قصد دارند به معبد مقدس برسند اما از اولين نفر و آخرين نفر استقبال نخواهد شد. بهترين راه «راه اعتدال» است. هر دور بازي شامل سه مرحله است: ابتدا هر بازيکن کارت مانترا (سرود مقدس) را بازي مي‌کند. سپس کارت‌هاي بازي شده بر اساس اعداد روي آن مرتب مي‌‌شود و مهره‌ها از پله‌هاي معبد بالا مي‌روند. در نهايت کارت‌ها براي دست بعد بازي مرتب مي‌‌شود. برنده بازي دومين بازيکن از بالا و نفر يکي مانده به آخر خواهند بود.

آخرین محصولات مشاهده شده