درباره‌‌ی بازي شادزدوزير (دوئل)

در بازي فکري شادزدوزير دوي?ل، تاريکي شب در راهروهاي کاخ شاه، دسيسه‌اي در جريان است. صداي قدم‌هاي مشکوک و ناآشنا از هر سو مي‌آيد. هر کس بايد هرچه که ديده به خاطر بسپارد. زيرا رويارويي نهايي در تاريکي اتفاق مي‌افتد. چراغ‌ها يکي يکي خاموش مي‌شود و وقتي که آخرين چراغ خاموش مي‌شود، خنجرها بيرون مي‌آيد و شب خونين آغاز ميشود. در کاخ شاهي غوغايي بر پاست. در ميان شلوغي شاه مي‌خواهد خود را به تخت شاهي برساند و نظم را حاکم کند. سوي ديگر رعيت است که مي‌خواهد دست شاه و عواملش را رو کند. اما رسيدن به تخت شاهي به اين سادگي‌ها هم نيست. گاهي لازم است به جامه‌دان وارد شويد و لباس عوض کنيد تا توسط حريف شناخته نشويد. در بازي شادزدوزير دوي?ل، شاه، دزد، وزير، داروغه، جلاد و رعيت در قالب فنجان‌هايي روي نقشه‌ي کاخ حرکت مي‌کنند و روي از هم پنهان مي‌کنند. در نهايت اين جدال حافظه است که برنده‌ي بازي را مشخص مي‌کند.

آخرین محصولات مشاهده شده