درباره‌‌ی بازي سرنوشت

سيدني شلدون نويسنده واقع‌بيني است كه برخي از دردها و آلام بشري را در آيينه پندار خويش با قلمي زيبا و دلنشين ترسيم مي‌كند و موجي از احساسات و عواطف بشر دوستانه را در ذهن خوانندگان آثارش برمي‌انگيزد. اين ويژگي را مي‌توان در كتاب حاضر مشاهده كرد. او در اين رمان واقعيتي را بيان مي‌كند كه اين واقعيت در واقع هشداري است به برخي از جوامع غربي كه خواسته‌هاي فكري و معنوي بشر را ارج نمي‌نهند و معيار ارزش انسان و انسانيت را داشتن پول و ثروت مي‌دانند.

آخرین محصولات مشاهده شده