درباره‌‌ی بازي زمستان فيمبل

داستان بازي زمستان فيمبل به سه سال زمستان پي در پي مربوط مي شود. بدون هيچ تابستاني، سرما و برف و وحشت تمام جهان را فرا گرفته است. دنيا گرفتار جنگ و خون ريزي عظيمي است. برادر، برادرش را خواهد کشت. همه نشانه ها از فرا رسيدن زمستان افسانه اي حکايت مي کند. نخستين علامت راگناروک، آخر زمان افسانه اي وايکينگي ظاهر شده است. قبايل وايکينگي براي جان به در بردن از اين زمستان سخت، با تمام وجود مشغول جمع آوري منابع و اصرف اقليم ها هستند و در اين راه، از زير پا گذاشتنارزش هاي انساني ابايي ندارند. در آخرالزمان ترجم معنايي نخواهد داشت. در بازي زمستان فيمبل، شما هدايت يکي از قبايل وايکينگي را بر عهده مي گيريد و تلاش مي کنيد که در طول 3 سال زمستان سخت، قبيله خود را از نابودي نجات دهيد. پس اردوگاه هاي خود را برپا کنيد، نيروهاي زبده استخدام کنيد، آن ها را آموزش دهيد و با بهترين امکانات تجهيز کنيد تا وايکينگ هاي دلير خود را براي حمله به دشمنان، راهي اقليم هاي ديگر کنيد. در پايان بازيکني که افتخار بيشتري براي قبيله خود کسب کرده باشد، برنده بازي خواهد بود.

آخرین محصولات مشاهده شده