درباره‌‌ی بادها مسير ديگري دارند

خودكار رو از رو ميز برمي‌دارم و كلمه‌ها رو به جمله تبديل مي‌كنم. جنگ باهاش. جنگ براي به دست آوردنش. جنگ براي راضي كردنش، براي نرم كردنش. جنگيدن براي اون چيزي كه حقمه. بجنگيم براي به دست آوردنش. مي‌جنگيم با خودش براي داشتنش. مي‌جنگم براي راضي كردنش. جنگ براي داشتن. جنگ براي... جنگ براي عاشق كردنش.

آخرین محصولات مشاهده شده