درباره‌‌ی باب اسفنجي 2 (باب اسفنجي و پرنسس)

باب اسفنجي با چشم‌هاي ورقلمبيده ميگه: امشب، يادم ميدي؟ اختاپوس هم مي‌گويد: باشه، اشكالي نداره! شب خانه تو، اسنك دعوتم، بعدش هم بهت درس‌هاي دوستي با پولدارها را ياد مي‌دهم. باب اسفنجي با خوشحالي به هوا مي‌پرد و هورا مي‌كشد! يوهو!

آخرین محصولات مشاهده شده