درباره‌‌ی اين سر و دست و پاشه ناف ني‌ني كجاشه (دالي بازي)

ني‌ني قشنگه مثل ماه چشاش كجاست؟ ني‌ني گل ناز مامان كو دهنش؟ ني‌ني به اين قشنگي نافش كجاست؟

آخرین محصولات مشاهده شده