درباره‌‌ی اقتصاد سياسي ايران (از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي)

مروري بر تاريخ معاصر ايران از دوره مشروطيت تا پايان عصر پهلوي، از منظر اقتصاد سياسي. دکتر محمدعلي همايون کاتوزيان در کتاب اقتصاد سياسي ايران: از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي اقتصاد سياسي ايران را در بازه زماني ميان انقلاب مشروطيت و سقوط سلطنت پهلوي بررسي و تحليل کرده است.

آخرین محصولات مشاهده شده