درباره‌‌ی اتريش پروس و برآمدن آلمان (1806 تا 1871)

بسياري گمان مي‌برند که تشکيل دولت ملي آلمان در يييي صرفاً حاصل اقتدار پروس و تبلور ناسيوناليسم آلماني بوده است. در اين کتاب جان برويلي، استاد رشته‌ي ناسيوناليسم و قوميت‌شناسي در دانشگاه اقتصاد لندن، نشان مي‌دهد که عواملي بس پيچيده‌تر را نيز بايد در نظر گرفت: نقش‌آفريني اتريش که در بخش عمده‌اي از قرن نوزدهم حاکم بر اراضي آلمان بود؛ الزامات اقتصادي و در رأس آن تأسيس اتحاديه‌ي گمرکي؛ تأثيرگذاري دولت‌هاي "متوسط" و، مهم‌تر از همه، دوره‌ي سي‌ساله‌ي همکاري و سپس رقابت خصمانه‌ي اتريش و پروس که به جنگ يييي و استيلاي پروس منتهي شد.

آخرین محصولات مشاهده شده