درباره‌‌ی آينه در آينه (برگزيده شعر)

مجموعه شعر «آينه در آينه» گزيده‌اي از اشعار هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر است. مجموعه اين كتاب به انتخاب دکتر محمدرضا شفيعي کدکني است. استاد کدکني درباره‌ي انتخاب اشعار اين مجموعه مي‌گويد: «از ديرباز با شعر سايه انس و الفت داشته‌ام و نمي‌دانم چگونه شکر اين نعمت را بايد گزارد که حشر و نشر بسيار نزديک با او نيز يکي از خجستگي‌هاي زندگي من در اين سال‌ها بوده است. همين دوستي نزديک مرا گستاخ کرد که يک شب در بهار 1369 در شهر کلن در کشور آلمان، در حضور او، گاه از حافظه و زماني با مراجعه به مجموعه‌هاي شعري او، اين انتخاب را روي چند برگ کاغذ انجام دادم و او با بزرگواري، ولي بي هيچ اعمال سليقه‌اي، پذيرفت که عينا چاپ شود و اين است حاصل آن گزينش يک‌شبه و حداقل سي‌وپنج ساله.» شعر «پرنده مي‌داند» از اين مجموعه را مي‌خوانيم: «خيال دلکش پرواز در طراوت ابر/ به خواب مي‌ماند/ پرنده در قفس خويش/ خواب مي‌بيند/ پرنده در قفس خويش/ به رنگ و روغن تصوير باغ مي‌نگرد/ پرنده مي‌‌داند/ که باد بي‌نفس است/ و باغ تصويري است/ پرنده در قفس خويش/ خواب مي‌بيند.»

آخرین محصولات مشاهده شده