درباره‌‌ی آبرويم را پس بده

دلم تنگ اركيده و محبت‌هايش شده. از طرف ديگر بابت حرف‌هايم شرمنده و خجالت‌زده‌ام. دو روز است كه عشق اركيده مثل خوره روح و روانم را به بازي گرفته. ديگر مي‌دانم زندگي بدون او نشدني است. حالا تمام دل‌نگراني‌ها و تشويق‌هايم را گوشه‌اي فرستاده‌ام و فقط و فقط مي‌دانم كه بايد علاوه بر جبران فلب مهربانش را هم مال خود كنم. ديگر وقت پا پس كشيدن نيست وقت قيام و ثابت كردن خودم رسيده. بايد اميرحافظ ديگري جدا از اميرحافظ پشيمان و سنگدل گذشته به او نشان بدهم و بدون ترديد جلو بروم بد كردم درست دستم خالي است آن هم درست ولي گذشتن از اركيده كار من نيست.

آخرین محصولات مشاهده شده